Úvodní stránka  /  Technické normy

Technické normy

Schodiště

Definice a normy

Schodiště je stupňovitá konstrukce určená k překonávání rozdílu výškových úrovní chůzí.

Základní rozdělení - podle sklonu ramen rozeznáváme 5typů schodišt:

 • Rampové    (7° - 20°)
 • Mírné         (20° - 25°)
 • Běžné        (25° - 35°)
 • Strmé        (35° - 45°)
 • Žebříkové  (45° - 58°) vhodné k výstupu na půdy rodinných domů

 

Při větším sklonu ramene se používají žebříky skloněné (58°- 80°) nebo žebříky svislé, stupadla (80° - 90°). Každé podlaží a užitný půdní prostor musí být přístupný alespoň jedním (hlavním) schodištěm, které slouží jako základní vertikální pěší spojení v objektu. K občasnému použití pouze malým počtem osob se navrhují pomocná schodiště.


Podle půdorysného tvaru ramen rozlišujeme schodiště přímá, zakřivená a smíšená, z hlediska umístění vnitřní a vnější.

Schodišťové rameno tvoří minimálně 3 a maximálně 16 výšek schodišťových stupňů (hlavního schodiště), u pomocných schodišť a uvnitř bytů pak nejvíce 18v ýšek, poté musí být schodišťové rameno přerušeno podestou. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. Vzájemný vztah výšky a šířky stupně je dán vzorečkem 2h + b = 630 mm (h=výška, b=šířka, kdy 630=ideální krok).Optimální výška schodišťového stupně se pohybuje v rozmezí 150 až 180 mm. Způsob podepření stupňů v rameni je odvoditelný z názvu schodiště, např. páteřní, bočnicové, čepové, vřetenové apod... Minimální průchodná šířka schodišťového ramene je v rodinných domech 900 mm, v bytových domech 1100 mm a v případě žebříkových schodišť 550 mm (míra potřebná pro průchod dospělého člověka). Podchodná výška pomocných schodišť v rodinných domech nebo v bytech může být snížena na 2100 mm.


Schodišťová ramena spojují nebo ukončují vodorovné plošiny - podesty, které jsou určené pro přechod a odpočinek osob pohybujících se po schodišti. Jejich průchodná šířka je minimálně shodná s šířkou schodišťového ramene.


Ochranné zábradlí je trvalá konstrukce k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochůzné plochy, ke které je upevněno svou nosnou částí - sloupky, popř. plnou stěnou. Madlo je prvek zábradlí určený k tomu, aby se ho osoby mohly přidržovat rukou. Přímé schodišťové rameno s průchodnou šířkou do 1650 mm (u smíšených ramen do 1100 mm) musí mít madlo alespoň na jedné straně, větší průchodná šířka (násobek 550 mm) vyžaduje madlo na obou stranách. Schodišťové rameno širší než 2750 mm se doporučuje rozdělit mezilehlým zábradlím s madlem. Podle typu výplně rozlišujeme zábradlí plné a s mezerami nebo otvory. Maximální šířka mezer v provozech určených pro děti je 80 mm, v bytových domech 120 mm. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysokou. Ve všech případech, kdy není předepsána větší nebo dovolena snížená, je výška zábradlí 1000 mm. Snížená výška (900mm) zábradlí se používá převážně v RD kde hloubka otvoru není vyšší než 300cm.

 

Proč dávat velký pozor na výběr schodiště?

Základní otázkou při výběru schodů bude, zda mají být dominantním prvkem, či spíše zastrčené bokem. Důkladně promyslete, jaké schody vám vyhovují a co od nich očekáváte?Od toho se totiž také odvíjí jejich tvar, volba materiálů a stylový typ. Nedívejte se v prvé řadě na cenu, ale myslete na to, že po schodech budete chodit denně. Jestliže např. schody přímo spojují otevřený obytný prostor s horní galerií, je dobré investovat do kvalitních materiálů. Schody se pak stanou vlastním solitérem, který ozdobí interiér.


Schodiště je prostor natolik komplikovaný, že ho nelze řešit samostatně. Provoz schodišť navazuje na další komunikace vnitřní i vnější, souvisí s celkovým charakterem domu a je součástí komplexního řešení již při návrhu budovy. Ze všech těchto důvodů je schodiště důležitá část budovy a zasluhuje si tedy zvláštní pozornost jak investora tak architekta, projektanta i stavitele.


Již v době přípravy projektu si vyžádejte dostatečný prostor pro schodiště (pokud budete mít vyprojektovaný nevhodný či malý prostor, výrobce schodišť už nic zásadního nezmění..)

 

Zábradlí

Definice a normy

Ochranné zábradlí je trvalá konstrukce k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochůzné plochy, ke které je upevněno svou nosnou částí - sloupky, popř. plnou stěnou. Madlo je prvek zábradlí určený k tomu, aby se ho osoby mohly přidržovat rukou. Přímé schodišťové rameno s průchodnou šířkou do 1650 mm (u smíšených ramen do 1100 mm) musí mít madlo alespoň na jedné straně, větší průchodná šířka (násobek 550 mm) vyžaduje madlo na obou stranách. Schodišťové rameno širší než 2750 mm se doporučuje rozdělit mezilehlým zábradlím s madlem. Podle typu výplně rozlišujeme zábradlí plné a s mezerami nebo otvory. Maximální šířka mezer v provozech určených pro děti je 80 mm, v bytových domech 120 mm. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysokou. Ve všech případech, kdy není předepsána větší nebo dovolena snížená, je výška zábradlí 1000 mm. Snížená výška (900mm) zábradlí se používá převážně v RD kde hloubka otvoru není vyšší než 3000mm

Už víte jaké zábradlí a jaké má mít parametry?

Zábradlí je tu hlavně pro Vaší bezpečnost! Zábradlí je však i jedním z hlavních prvků, které ovlivňují estetickou hodnotu celého schodiště. Z těchto důvodů je nezbytné se tímto prvkem podrobně zabývat a věnovat mu náležitou pozornost již při návrhu. Možnosti tipů zábradlí je celá řada např. s vodorovnou výplní, se svislou výplní, se sklem, či celoskleněné tvrzené tabule. Empate a.s. nabízí všechny možné varianty v sekci zábradlí.

 

Základní pojmy

 • schodišťový prostor – půdorysně i výškově vymezený a ohraničený komunikační prostor uvnitř stavebního objektu, určený k umístění schodiště
 • schodiště – stavební konstrukce určená k překonávání výškových úrovní chůzí, skládající se ze schodišťových ramen a podest
 • schodišťové rameno – souvislá a vzájemně na sebe bezprostředně navazující řada nejméně tří schodišťových stupňů spojující dvě výškové úrovně
 • schodišťový stupeň – prvek schodišťového ramene, jehož šířkový a výškový rozměr je v souladu s předpokládaným provozem, s komfortem i s bezpečností chůze osob po schodišti
 • stupnice – nášlapná, horní vodorovná plocha schodišťového stupně (dřevěný, skleněný nebo kamenný nášlap -  viz. menu nášlapy na schody)
 • podstupnice – přední svislá plocha schodišťového stupně, čímž se stává schodiště uzavřeným
 • podesta – plocha, na niž schodišťové rameno bezprostředně navazuje po překonání určité výškové úrovně
 • mezipodesta – odpočívadlo na schodišťovém rameni
 • schodnice – nosná část schodišťového ramene, šikmo uložená konstrukce podepírající jednotlivé stupně
 • podchodná výška – svislá vzdálenost mezi výstupní čárou schodišťového ramene a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou, do níž nezasahuje žádná překážka
 • průchodná výška – vzdálenost mezi výstupní čarou a spodním lícem konstrukcí nad výstupní čarou měřená kolmo k výstupní čáře, do níž nezasahuje žádná překážka
 • průchodná šířka – volná šířka schodišťového ramene, do níž nezasahuje žádná překážka
 • zábradlí – trvalá konstrukce (svislá, šikmá apod.) určená k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochůzné plochy nebo neúmyslnému vstupu do jinak nebezpečného prostoru
 • madlo – bezpečnostní a pomocný prvek, který se umísťuje na schodišťovou zeď nebo na zábradlí, určený k tomu, aby se osoby mohly přidržovat rukou
 • zábradelní výplň – konstrukce zábradlí mezi jeho horní hranou a pochůznou plochou

5 důvodů proč Empate

 • profesionální výroba na míru
 • komplexní služby
 • obsáhlé portfolio
 • nejvyšší kvalita
 • jistota kroku
Přijďte nás navštívit v Praze PO - PÁ 10 - 18h individuálně po tel. dohodě
Přijďte nás navštívit v Brně PO - PÁ 6:30 - 15h individuálně po tel. dohodě
Kontaktujte nás

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*